⤪ WELCOME


מפתח קיבראייקידו
מספר סידורי 25

 

רופאי המגפה הותיקים מימי קדם היו בורים להחריד
אך הידע הוא כוח
הוא ערך
והוא דורש קורבן פיסלי עשוי מתכת 
( ɱ )
כי לכל בכל דבר-פרט יש מחיר
כי הסדר דורש אכזריות מתמדת
אם כי בלי סדר שום דבר לא יכול להתקיים ובלי תוהו שום דבר לא יכול להשתנות
וחברה שלא היווצר בה מרד תתנוון
כי הרחמים הם טעות והרצון לעוצמה היא הבחירה הראויה
מן הראוי שכך זה יהיה!
מכיוון שהוא
עורב שחור
אשר מסיבה כלשהי חג מעל ראשי
אינני טרפך
ואינני שללך
כי אתה הסנדק ששמו מוות
והחשוף בפניכם עתודות של כוח ואין כוח אלא בידע ולכן כנוסף בזה אין חברת אדם אל האדם - בתואר, איכות ואצולה 
שלוקחת את אנשיה אל הרפתקאות ומלחמות אשר שנעשת במרחץ דמים בחסות:

אש

דם

ומתכת

ומטילה אותם אל שדות הקטל
למען האנושות החדשה  מלבד העל אדם!
מכיוון שהאל מת!
אני ואתה הרגנו אותו. אנחנו הם רוצחיו!
וסביר להניח שתמיד היינו כאלה. ותמיד נהיה
ומעבר לכךכי מן הראוי להסיק שכל מה שקשור לאל שמונח ונוכח על עולמנו ולנגד עיינינו
הוא הרקוויאם שלו!
אותו אחד שהאדם האחרון  אשר אוחז באתוס, לוגוס ופתוס שגוי בתכליתו
תרח להשאיר למענו

כי בסופה של תקופת חיים זו היווצר מסדר סיזיפוס

שבו הימצאו תריסר העל אדם בראשית

וכי אנוכי רוצה לשאת בשליחות של יצירת אנושות חדשה כשנושאת בה פליאת קיום מרשים בתפארתו ביחד איתכם

לכולם יש דם בוורידים אל נה תהפחו את השולחן
:מכיוון
 הוא כשתראה את אויביך הינך בסופה של תקופה תראה את בבואתך שלך

אך ראשית מן הראוי

שתדעו אצמכם!

הזמן הוא אשליה!

כי כשאנשים קטנים מטילים צל גדול סימן שהשמש שוקעת
ובימים אלה השמש משחירה בעלטה אפלה משחור
בסופו של דבר ועניין כל החולשות בעולם נוצרות מחוסר היכולת של הפרט

מכיוון שהחזק דורך עם העקב על החלש

ואם אינך מחבב זאת הינך מוכרח להיות החזק

זהו הרצון לעוצמה!

המלחמה תבוא בגללי

  נצטרך לעשות את הבחירה!

וארץ עדן תהיה שלנו!
אל תחכו לגוטו
כי ובכן בסופו של דבר האחד הוא הכל והכל הוא אחד


____________36936936936936936
____________36936936936936936
____________369369369369369369
___________36936936936936933693
__________3693693693693693693693
_________369369369369369369369369
_________3693693693693693693693699
________3693693693693693693693699369
_______36936939693693693693693693693693
_____3693693693693693693693693693693636936
___36936936936936936936936936936___369369369
__36936___369336936369369369369________36936
_36936___36936_369369336936936__¶¶__¶¶
36933___36936__36936___3693636_¶¶¶¶¶¶¶¶
693____36936__36936_____369363_¶¶¶¶¶¶¶¶
______36936__36936______369369__¶¶¶¶¶¶
_____36936___36936_______36936___¶¶¶¶
_____36936___36936________36936___¶¶
_____36936___36936_________36936___11,
______369____36936__________369___11,
______________369________________11,
_______________________________11,
_____________________________11,
___________________________11,
________________________¶¶¶_¶¶¶
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________________________¶¶¶¶¶¶¶
_________________________¶¶¶¶
      ____________________¶¶¶
   ________________________¶
      _________________________11,
            ________________________11,
                    _______________________11,
   כאן?            ________________________11,
              ___________________________11,
                              ___________________11,
             __________________________11,
_______________________________11,
___________________________¶¶__¶¶
__________________________¶¶¶¶¶¶¶¶
__________________________¶¶¶¶¶¶¶¶
___________________________¶¶¶¶¶¶
____________________________ ¶¶¶
_____________________________ ¶
____________________________11,
__________________________11,
_________________________11,
___________________________11,
_____________________________11,
________________________________11,
__________________________________11,
______________369___________________11,
______369____36936__________369_____11,
_____36936___36936_________36936___11,
_____36936___36936________36936___11,
_____36936___36936_______36936___11,
______36936__36936______369369 _¶¶_¶¶
693____36936__36936_____369363 ¶¶¶¶¶¶¶
36933___36936__36936___3693636 ¶¶¶¶¶¶¶
_36936___36936_369369336936936 _¶¶¶¶¶
__36936___369336936369369369369 _¶¶¶__3696
___36936936936936936936936936936 _¶_336939
_____36936936936936936936936936936936936
_______369369396936936936936936693693
________36936936936936936936999369
_________36936936936936936933699
_________3693693693693693369369
__________36936936936936993693
___________369369369369333693
____________3693693693699369
____________369369369366936
____________36936936936693