⤪ WELCOME

אני רופא המגפה

רופאי המגפה הותיקים מימי קדם היו בורים להחריד

וכי אנוכי רוצה לשאת בשליחות של יצירת אנושות חדשה מפליאת קיום

____________36936936936936936
____________36936936936936936
____________369369369369369369
___________36936936936936933693
__________3693693693693693693693
_________369369369369369369369369
_________3693693693693693693693699
________3693693693693693693693699369
_______36936939693693693693693693693693
_____3693693693693693693693693693693636936
___36936936936936936936936936936___369369369
__36936___369336936369369369369________36936
_36936___36936_369369336936936__¶¶__¶¶
36933___36936__36936___3693636_¶¶¶¶¶¶¶¶
693____36936__36936_____369363_¶¶¶¶¶¶¶¶
______36936__36936______369369__¶¶¶¶¶¶
_____36936___36936_______36936___¶¶¶¶
_____36936___36936________36936___¶¶
_____36936___36936_________36936___11,
______369____36936__________369___11,
______________369________________11,
_______________________________11,
_____________________________11,
___________________________11,
________________________¶¶¶_¶¶¶
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________________________¶¶¶¶¶¶¶
_________________________¶¶¶¶
      ____________________¶¶¶
   ________________________¶
      _________________________11,
            ________________________11,
                    _______________________11,
   כאן?            ________________________11,
              ___________________________11,
                              ___________________11,
             __________________________11,
_______________________________11,
___________________________¶¶__¶¶
__________________________¶¶¶¶¶¶¶¶
__________________________¶¶¶¶¶¶¶¶
___________________________¶¶¶¶¶¶
____________________________ ¶¶¶
_____________________________ ¶
____________________________11,
__________________________11,
_________________________11,
___________________________11,
_____________________________11,
________________________________11,
__________________________________11,
______________369___________________11,
______369____36936__________369_____11,
_____36936___36936_________36936___11,
_____36936___36936________36936___11,
_____36936___36936_______36936___11,
______36936__36936______369369 _¶¶_¶¶
693____36936__36936_____369363 ¶¶¶¶¶¶¶
36933___36936__36936___3693636 ¶¶¶¶¶¶¶
_36936___36936_369369336936936 _¶¶¶¶¶
__36936___369336936369369369369 _¶¶¶__3696
___36936936936936936936936936936 _¶_336939
_____36936936936936936936936936936936936
_______369369396936936936936936693693
________36936936936936936936999369
_________36936936936936936933699
_________3693693693693693369369
__________36936936936936993693
___________369369369369333693
____________3693693693699369
____________369369369366936
____________36936936936693